Button 'Laß liejen, tritt sich fest' | LIEBLINGSPLATZ

– Laß liejen, tritt sich fest – (es lohnt nicht sich anzustrengen) – Berliner Mundart Button mit 38mm DurchmesserMetall, Papier, Folie